• طبقه بندی موضوعی
  • فرم مشاهده کتاب
   استعاره و حکمرانی: پیوند علم، سیاست و تکنولوژی
   استعاره و حکمرانی: پیوند علم، سیاست و تکنولوژی
   0
آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، نبش خیابان شانزدهم غربی، پلاک 20
کد پستی: 1515674311
تلفن: 86121084
پست الکترونیک: csri@majazi.ir