• طبقه بندی موضوعی
  • فرم مشاهده کتاب
   مسائل و تعهدات اخلاقی در دوره کرونا با نگاه به فناوری اطلاعات و ارتباطات
   مسائل و تعهدات اخلاقی در دوره کرونا با نگاه به فناوری اطلاعات و ارتباطات
   0
آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، نبش خیابان شانزدهم غربی، پلاک 20
کد پستی: 1515674311
تلفن: 86121084
پست الکترونیک: csri@majazi.ir