• طبقه بندی موضوعی
  • فرم مشاهده کتاب
   تحلیلی بر سیاستگذاری استخراج رمزدارایی‌ها (رمزارزها) در ایران و ارائه پیشنهادهای سیاستی
   تحلیلی بر سیاستگذاری استخراج رمزدارایی‌ها (رمزارزها) در ایران و ارائه پیشنهادهای سیاستی
   0
آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، نبش خیابان شانزدهم غربی، پلاک 20
کد پستی: 1515674311
تلفن: 86121084
پست الکترونیک: csri@majazi.ir