• مطالب مرتبط
    • گروه مطالعات بین‌الملل
      گروه مطالعات بین‌الملل ذیل پژوهشکده حکمرانی و با توجه به سیاست‌ها و راهبردهای پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی به انجام فعالیت‌های پژوهشی در حوزه بین‌الملل فضای مجازی از جمله «دیپلماسی دیجیتال»، «دیپلماسی سایبری عمومی»، «ژئوپلیتیک فضای سایبری»، «معاهدات و کنواسیون‌های بین‌المللی سایبری» و ... می‌پردازد.
آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، نبش خیابان شانزدهم غربی، پلاک 20
کد پستی: 1515674311
تلفن: 86121084
پست الکترونیک: csri@majazi.ir