• مطالب مرتبط
    • ریاست پژوهشگاه
      دکتر عبدالحسین کلانتری
      سرپرست پژوهشگاه فضای مجازیآدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، نبش خیابان شانزدهم غربی، پلاک 20
کد پستی: 1515674311
تلفن: 86121084
پست الکترونیک: csri@majazi.ir